Referanseprosjekter

 2016

Prosjektering og byggeledelse ny skogsbilvei - Ravalsjøskogene ANS
Søknad, detaljprosjektering av ny skogsbilvei i Sauherad kommune. Proskjektering masseuttak
til ny veibygging, og til vedlikehold av egne skogsbilveier i Kongsberg kommune.
Eksempel prosjektering C-tegning første halvdel

Undersøkelse av kalka vann i Vest- Agder
På oppdrag for fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ble det høsten 2015 og våren 2016
utført undersøkelse av kalka lokaliteter. Det ble tatt vann, plankton og bunndyrprøver.
Rapportering er sluttført og rapport publiseres innen kort tid.

Kartlegging av Åsdalsåa
På oppdrag for "Vannområde Midtre Telemark" ble det våren 2016 utført en kartlegging
av Åsdalsåa i Sauherad kommune. Det ble elfisket samt tatt 3  vann og bunndyrprøver.
Rapport  5 -2016

Prøvefiske og kartlegging av kalkede vann i  Telemark
På oppdrag for Fylkesmannen i Telemark ble utført prøvefiske i 4 vann. Undersøkelsene
følger opp effektene av kalking. Fiskesamfunnet bkle kartlagt med elfiskebåt.
Rapport 4 -2016

Prøvefiske i Halnefjorden og Øvre Hein
På oppdrag fra Numedals-Laugens Brugseierforening ble det høsten 2015 utført  biologiske
undersøkelser i Halnefjorden og Øvre Hein Nore og Uvdal og Hol kommuner.
Rapport Halne og Øvre Hein 2016

Prøvefiske i Rolleivstadvatn
På oppdrag fra Agder Energi Produksjon AS utfører ble det høsten 2015 utført  biologiske
undersøkelser i Rolleivstadvatn i Fyresdal.
Rapport Rolleivsrtadvatn 2016

Kartlegging i Storelva med elfiskebåt
På oppdrag fra fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ble det høsten 2015 utført en karlegging med elfiskebåt
av fiskebestanden
nedstrøms Fosstveit i Tvedestrand kommune.
Rapport 3 -2016

Prøvefiske i Holsfjorden
På oppdrag fra E-CO Energi AS ble det høsten 2015 utført biologiske
undersøkelser i Holsfjorden i Hol kommune.
Rapport 2 -2014

Kartlegging i Drammenselva med elfiskebåt
På oppdrag fra fylkesmannen i Buskerud ble det høsten 2015 utført en karlegging med elfiskebåt
av fiskebestanden
nedstrøms Hellefoss  i Drammenselva.
Rapport 1 -2016

2015

Prøvefiske
Det har vært utført feltarbeid i Halnefjorden og Øvre Hein for Statskraft, Rolleivstadvann
for Agder Energi og i Holsfjorden for E-CO Energi AS
Rapportering vil finne sted i første halvdel av 2016

Overvåking i Lilleelva etter gytegrusutlegging i 2013
På oppdrag for Fylkesmannen i Telemark/Vannområde Skien Grenland ble
det i august 2015 utført en kartlegging og effektkontroll av utførte restaurerende tiltak.
Rapport 5 -2015
 
Gjennomgang av fredningssoner for anadrom fisk
På oppdrag for Fylkesmannen i Telemark vil det bli utført
en evaluering og gjennomgang av de ulike fredningssoner som foreligger.
Resultatet av arbeidet skal resultere i en sluttrapport med kartfestede fredningssoner.

Underøkelse av mulig lokalitet for salamanderi Skien kommune
På oppdrag for sameie Kollenveien ble det våren 2015 gjennomført
en kartlegging av en mulig lokalitet for salamander.
Rapport 4 -2015

Kartlegging og klassifisering av Lilleelva/Leirkup i Telemark 2014
På oppdrag for Fylkesmannen i Telemark ble det utført en systematisk karlegging av
sidebekker i den anadrome Lilleelva/Leirkup. Arbeidet beskriver potensiale, yngelproduksjon
og påpeker ulike tiltak. Feltregistreringer ble utført i 2014.
Rapport 3 -2015  

Prøvefiske og kartlegging av kalkede vann i  Telemark
På oppdrag for Fylkesmannen i Telemark ble utført prøvefiske med garn i 3 vann. I tilegg
ble en rekke vann på Gautefallheia undersøkt.
I Bjønntjønn ble det brukt elfiskebåt for kartlegging av fiskebestanden.
Rapport 2 -2015

Bestandskartlegging med elfiskebåt av fiskebestanden
i nedre del av Heddøla
På oppdrag for «Vannområde Midt Telemark « ble det i juni 2014 utført kartlegging
av fiskebestanden i de nedre deler av Heddøla i Notodden kommune ved hjelp av en spesialkonstruert elfiskebåt.
Totalt ble 9 soner undersøkt og disse utgjorde en total utstrekning på 4338 meter.
Rapport NP1 -2015

Prøvefiske av kalkede vann i  Austagder
På oppdrag for Fylkesmannen i Aust- Agderr ble utført bilogisk
oppfølging av 5 kalkede vann.
I Østeråvann ble det i tilegg til bunngarn og flytegarn brukt elfiskebåt.
Rapport 1 -2015

2014

Arbeid for Fylkesmannen i Telemark og Aust-Agder
Det eri 2014 utført fiskebilogiske undersøkelser og kartlegging av kalka vann i Aust-Agder og Telemark. 
I tillegg er det på oppdrag for Fylkesmannen i Telemark foretatt en systematisk kartlegging av  den anadrome Lilleelva med sidebekker.

Kartlegging i Nummedalslågen med elfiskebåt
På oppdrag for E-CO Energi ble det foretatt en kartlegging av fiskesamfunnet i Krøderen og nedre deler av Hallingdalselva.
Totalt ble det elfisket på 17 soner som hadde en total utstrekning på 7808 meter.
Kartleggingen er en del av en større undersøkelse der LFI og NIVA også er deltagende. En samlerapport vil bli utarbeidet i 2015.

Kartlegging i Nummedalslågen med elfiskebåt
På oppdrag for " Den Grønne dalen" og vannområdet Numedalslågen ble det i august 2014 utført en kartlegging av fiskebestanden
 i 4 hovedområder. Totalt ble det elfisket på 26 soner som hadde en total utstrekning på 12409 meter.
 
Rapport 6 -2014

Kartlegging i Drammenselva med elfiskebåt
På oppdrag fra fylkesmannen i Buskerud ble det sommeren 2014 utført en karlegging med elfiskebåt av fiskebestanden
mellom Hellefoss og døvikfossen i Drammenselva.
Rapport 5 -2014

Prøvefiske i kalkede vann på Setesdal Vesthei
På oppdrag fra fylkesmannen i Aust- Agder  ble det høsten 2012 og 2013 ble det utført biologisk oppfølging av 8 vann som i varierende grad var kalket.
Rapport 4 -2014

Prøvefiske i 9 regulerte vann i Finsåsvassdraget i Sirdal kommune
På oppdrag fra Agder Energi Vannkraft AS ble det høsten 2013 utført undersøkelse av  fiskesamfunnet i tilsammen 9 regulerte vann i Finsåsvassdraget.
Rapport 3 -2014

Biologiske undersøkelser i Reddalsvann naturreservat i Grimstad kommune
På oppdrag fra Fylkesmannen i Aust-Agder ble det høsten 2013 utført undersøkelse av  fiskesamfunnet i Reddalsvann.
Undersøkelse ved hjelp av Elfiskebåt i kombinasjon med nordiske oversiktsgarn. Mange ulike arter og en total fangst på 1146 fisk
Rapport 1 -2014

Utlegging av gytegrus i Lilleelva i Porsgrunn kommune i 2013
Som et avbøtende og restaurerende tiltak i forhold til tilslammingsproblematikk ble det vurdert som riktig og hensiktsmessig å forsøke utlegging av gytegrus.
Minirapport NP 1 - 2014

2013

Pilotprosjekt bestandskontroll/tynningsfiske i Kleppsvan år 2
På oppdrag fra grunneierne og etter bidrag fra Drangedal E-verk ble det i 2012 igangsatt et pilot tynningsfiskeprosjekt i Kleppsvann.
År 2 av det 5 årige prosjektet er gjennomført.
Minirapport NP 4 - 2013

Forprosjektstudie - Foss biovarmesentral
Vurdering av fjernvarme basert på bioenergi i forbindelse med etablering av nytt boligfelt.
Rapport NP 5 - 2013

Overvåking av yngeltetthet i Lilleelva
Naturpartner har på vegne av Fylkesmannen lagt ut gytegrus i Lilleelva. Ovvervåking av effekt av utførte tiltak.
Minirapport NP 3 - 2013

Pilotprosjekt bestandskontroll/tynningsfiske i Kleppsvann
På oppdrag fra grunneierne og med bidrag fra Drangedal E-verk ble det i 2012 igangsatt et pilot tynningsfiskeprosjekt i Kleppsvann. Tynningsfiske
blir utført med vår elfiskebåt. Etter evaluering våren 2013 ble prosjektet besluttet videreført.
Minirapport NP 2 - 2013

Pilotovervåking av fiskebestanden i nedre deler av Hallingdalselva
På oppdrag fra E-CO Energi AS og Fylkesmannen i buskerud ble det høsten 2012 utført en enkel overvåking
av fiskedsamfunnet i nedre deler av HAllingdalselva. Totalt ble 10 soner avvisket med elfiskebåten.
Rapport NP 3 - 2013

Restaurering av lokalitet med stor salamander- metodeutprøving ved bruk av elfiskebåt
Utfisking av karpe og ørret i liten dam/tjern på Jønnevall ved bruk av elfiskebåt. Mål for arbeidet er å få
velykket yngling og reproduksjon for stor salamander i aktuelle dam.
Rapport NP 2 - 2013 

Prøvefiske i Songavann 
På oppdrag fra Statskraft ble det utført prøvefiske i Songavatn i Telemark. Feltarbeid i 2012 og  
sluttrapportering i 2013. Undersøkelsen ble utført i samarbeidmed Gustavsen Naturanalyser.
Rapport GN 1 - 2013

Prøvefiske i fem reguslerte vann på Blefjell i 2012
På oppdrag fra Skagerakk Energi  ble det utført prøvefiske i fem vann i Vrengen reguleringen på Blefjell. Feltarbeid i 2012 og
sluttrapportering i 2013. Undersøkelsen ble utført i samarbeid med Gustavsen Naturanalyser.
Rapport NP 1 - 2013  

Volum av Jomfrulig skogsvirke levert som biobrensel i Telemark
På oppdrag fra prosjektet Biokull og kanalloggistikk-regionalpark ble det utarbeidet en kortfattet rapport over bruk av
flis og pellest i Telemark.
Minirapport NP 1 - 2013


2012

Prosjektledelse og bygging av fiskesperre på Kjeldal
Naturpartner har på vegne av Fylkesmannen i Telemark harr prosjektledelse for bygging av fiskesperre i
Telemarkskanalen ved Kjeldal. Fiskesperren skal hindre videre spredning av gjedde oppstrøms.
Rapport NP 1  - 2012

Skjøtsel i plantefredningsområde
Naturpartner har på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark utført skjøtseloppdrag i Hellås og Ørstvedt plantefredningsmeråde.
Rapport ØS 8 - 2012

Skjøtsel i Landskapsvernområde
Naturpartner har på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark utført skjøtseloppdrag i Langøya landskapsvernområde.
Rapport ØS4 - 2012

Prøvefiske i  Aust- Agder 
Prøvefiske i 4 kalkede vann i Austagder. Feltarbeid i 2011 og sluttrapportering i 2012.
Utørt i samarbeidmed Gustavsen Naturanalyser.
Rapport 3 - 2012

Prøvefiske i  Vest - Agder 
Prøvefiske i 6 kalkede vann i Austagder. Feltarbeid i 2011 og sluttrapportering i 2012.
Utørt i samarbeidmed Gustavsen Naturanalyser.
Rapport 4 - 2012

Smith & Root Inc.

NaturPartner representerer det amerikanske selskapet Smith & Root Inc. i Norge og Sverige.

Smith & Root produserer det meste av utstyr innenfor elektriske fiskesperrer – og er verdens fremste og ledende leverandør på dette området. I tillegg produserer de, elfiskebåter, elfiskeapparater og elektroanestesi.

Ved spørsmål om fiskesperrer, bærbare elektrofiske-apparater eller elektroanestesi er det bare å ta kontakte oss, og/eller få mere info på Smith & Root's hjemmeside, og se hele utvalget i deres nettbutikk.

Elektrofiskeutstyr mm: Lars Tormodsgard
Fiskesperrer: Jan-Petter Enger

smith-root