fiskebanner

Fiskeforvaltning

Fiskebiologiske undersøkelser

Gjennomføring av ordinært prøvefiske
Det gjennomføres et prøvefiske enten med ordinære Jensenserier eller Nordiske oversiktsgarn. Aktuelle gytebekker kartlegges og el-fiskes. Det blir gjort en beregning for naturlig produksjon på bakgrunn av dette. Vannprøver, planktonprøver og evt. bunndyrprøver tas der en mener dette er riktig.

Oftest følger undersøkelsene NS 9455 ”Vannundersøkelse – Retningslinjer for ferskvannsbiologiske undersøkelser” og klassifiseringsveileder 01.2009 ang metodikk og analyseparametere, klassifisering mm. Undersøkelsene er effektundersøkelse og skal danne grunnlag for å iverksette tiltak som kompenserer for negative effekter og eventuelt avdekke nåsituasjoner som medfører nedtrapping eller opphør av kompenserende tiltak. Eksempel på negative effekter kan være forsuring eller vassdragsregulering.

Det utføres også mer praktisk rettede og enklere prøvefiske med hensyn til krav for analyseparametere. Dette er undersøkelser som har for formål å avdekke nåsituasjonen i en fiskebestand og komme med konkrete målrettede tiltak for å bedre fiskebestander, for eksempel gyteforbedrende tiltak, anbefaling av utsett av settefisk, tynningsfiske og maskeviddestørrelser ved garnfangst.

Utarbeidelse av rapport
Det praktiske fiske kan være tidkrevende, og har oppdragsgiver tid og anledning kan det være god investering å gjøre dette selv. Dere får da en enkel ”kokebok” for gjennomføringen av fiske og nødvendige skjemaer.

Skjemaer og prøver sendes inn og vi analyserer og utarbeider en rapport til dere.


Aldersbestemmelse av fisk

Det utføres aldersbestemmelse av fisk på bakgrunn av otolitter som brennes og knekkes før avlesning i mikroskop. Otolitter eller hele hoder kan sendes for aldersbestemmelse.


Overvåkning

Ressurskartlegging
Ressurskartlegging av anadrom bekker og vassdrag. Det gis en vurdering og beskrivelse av bekkens egnethet, produksjonspotensial, oppgangshindre og forslag til restaurerende tiltak.

Elfiskebåt
Vi har en 16 fot spesialkonstruert elfiskebåt, som muliggjør effektivt elfiske i innsjøer og elvestrekninger ned til dybder på 2,5-3 meter. Bruk av elfiskebåt muliggjør overvåkning av fiskebestander på steder som før ikke har vært mulig med tradisjonelt bærbart elfiskeapparat.
I overvåkningssammenheng beskrives fiskebestanden da ofte med art og fangst per minutt effektivt elfiske med båt.

Prosjekteksempler:
• Prøvefiske Blefjell 2012 
• Prøvefiske Songa 2012
• Kartlegging av sjøørretbekker langs Telemarkskysten 2011
• Elektrofiskebåt - restaurering lokalitet stor salamander 2012

Elfiskebåt

Bruk av elfiskebåt som metode for overvåkning, tynningsfiske og annet er en ny metode i Norge. Effektivt elektrofiske ned til 3 meters dybde muliggjør undersøkelse av lokaliteter som før ikke har vært mulig å undersøke. Elfiske ved bruk av elfiskebåt er en skånsom metode i forhold til for eksempel garnfiske der fisken ofte ikke kan tilbakeføres uskadet.

Les mere om båten og hvordan elfiske foregår her.

elfiskebaat
smith-root