fiskebanner

Elfiskebåt

Bruk av elfiskebåt som metode for overvåkning, tynningsfiske og annet er en ny metode i Norge. Effektivt elektrofiske ned til 3 meters dybde muliggjør undersøkelse av lokaliteter som før ikke har vært mulig å undersøke. Elfiske ved bruk av elfiskebåt er en skånsom metode i forhold til for eksempel garnfiske der fisken ofte ikke kan tilbakeføres uskadet.

Virkemåte
Vår spesialkonstruerte elfiskebåt er levert av Smith-Root i USA. Båten er 16 fot og utstyrt med en 50 hestekrefters utenbordsmotor samt et 5 kW strømaggregat. Båten har et flatbunnet skrog som muliggjør elfiske på vanndybder ned til 35 cm.

Når strømmen slås på oppstår et elektrisk pulserende strømfelt rundt båten. Strømfeltet har en horisontal rekkevidde på om lag 4,5-5 meter og vertikal rekkevidde på 2-3 m. Spenning (0 -1000 volt) og pulsfrekvens (7,5-120 Hertz) kan justeres etter vannets ledningsevne og etter hvilke fiskearter man elektrofisker etter. Skader og direkte fiskedød som følge av elektrofiske er minimal.

Fiskene viser en attraksjon for spenningsfeltet, og blir svimeslått når de kommer inn i de mer sentrale deler av spenningsfeltet. Den svimeslåtte fisken blir fortløpende håvet opp av to personer som står på en opphøyd plattform i baugen av båten. Fiskene blir etter håving oppbevart i en stor oppbevaringstank med kontinuerlig vanngjennomstrømming frem til registrering og eventuell tilbake førsel.

Overvåkning
I overvåkningssammenheng avfiskes samme strekninger med gjentagende intervaller, for eksempel hvert annet år. En endring i artssammensetning og tetthet vil avdekkes under elfisket. Overvåkningen beskrives i rapports form og vil kunne inneholde data som artssammensetning, fiskelengde og tetthet oppgitt som antall fanget fisk per 100 meter avfisket strekning eller fangst per minutt effektivt elfiske (CPUE)

Utfisking av uønskede arter
I enkeltlokaliteter kan en tilstedeværelse av ulike fiskearter være uønsket. Eksempler på dette kan være mindre vann der en fiskebestand er en trussel for ynglingen for stor salamander eller spredningsrisiko av fremmede uønskede fiskearter.
Bruk av elfiskebåt for oppfisking og bestandskontroll i slike lokaliteter kan være en god og miljøriktig metode.

Tynningsfiske
Bruk av elfiskebåt i forbindelse med tynningsfiske som kultiveringstiltak i overbefolkete vann kan være en effektiv og god metode. Større fisk som en ønsker å bevare kan gjennutsettes uskadet og kan bidra til at en raskere får et attraktivt fiskevann.

Dybdekartlegging
Vi har utstyr og utfører dybdekartlegging av vann og vassdrag. Dataene kan leveres i ulike format, enten du vil ha dybdekarter eller 3D modeller med areal og m3.

Større effektivitet!

elfiskebaat

Elfiskebåten utvider viften av muligheter når det gjelder forskjellige typer fiske. Båten er lett å frakte, og sjøsette.

elfiskebaat3
smith-root